ยินดีต้อนรับเข้าสู้ CS-EP:IISJ By InDYN!NJaR

Facebook

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อย่างน้อยก็แนว แนวข้อสอบมนุษยสัมพันธ์เนอร์


19/02/2556 แนวข้อสอบมนุษยพันธ์
ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ผิดนะเออ
ลักษณะและบทบาทของผู้นำ 

     ต้องมีความฉลาด (Intelligence
     ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง (Social Maturity & Achievement Drive)
     ต้องมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation)
     ต้องมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Attitudes)


บทบาทของผู้นำที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่ดี 

     บทบาทการสร้างเครือข่าย (Networking)
     บทบาทการให้การสนับสนุน (Supporting)
     บทบาทการติดตาม (Monitoring)
     บทบาทการให้ข้อมูล (Informing)
     บทบาทในการสร้างความชัดเจน (Clarifying)
     บทบาทในการแก้ปัญหา (Problem solving)


อำนาจของผู้นำ     
  

                  1. อำนวยตามกฎหมาย (Legitimate Power) 
                  2. อำนาจการให้รางวัล (Reward Power) 
                  3. อำนาจจากกำลังที่บังคับคนอื่น  (Coercive Power)
                  4. อำนาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) 
                   5.อำนาจจากกยอมรับนับถือ (Referent Power)


แบบของผู้นำนั้นพอจะแบ่งออกได้เป็น ๓ แบบด้วยกัน คือ

     ผู้นำแบบ อัตตนิยม
     ผู้นำแบบ ประชาธิปไตย
     ผู้นำแบบ เสรีนิยม


ทฤษฎีผู้นำเชิงพฤติกรรมศาสตร์

     
     ทฤษฎีผู้นำเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Theory) เป็นแนวคิดในสมัยต่อมาที่ศึกษาพฤติกรรมการ           แสดงออกของผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการนำของเขา ซึ่งได้มีสถาบันทางวิชาการหลายแห่งได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการศึกษาที่สำคัญดังนี้
แบ่งผู้นำออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
  ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) หมายถึงผู้นำที่รวมอำนาจการบริหารงาน โดยทำหน้าที่ตัดสินใจให้กับกลุ่ม แล้วค่อยสื่อสารความคิดนั้นออกมาให้สมาชิกปฏิบัติ
  ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) หมายถึงผู้นำจะเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและตัดสินใจร่วมกัน
  ผู้นำแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Leader) หมายถึงผู้นำจะจำกัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้นำจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและการช่วยเหลือที่จำเป็นแก่สมาชิก และให้สมาชิกตัดสินใจเองตามความเหมาะสม


 อันนี้ข้อ 6 อ่านะ

     ผู้นำแบบเผด็จการ  ตัดสินใจให้กับกลุ่ม แล้วค่อยสื่อสารความคิดนั้นออกมาให้สมาชิกปฏิบัติ
     ผู้นำแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและตัดสินใจร่วมกัน